Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Biuro rachunkowe doradza zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym w zakresie podatków i rachunków. Klientom indywidualnym oferuje sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych oraz ustalanie przysługujących im ulg podatkowych i odliczeń od podatku PIT. Firmom pomaga w wyborze optymalnej metody rejestrowania przychodów i rozchodów, a także dokonuje analizy zachodzących w nich procesów gospodarczych. Podatnicy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, muszą prowadzić ewidencję przychodów. Poniżej wyjaśniamy, na czym dokładnie polega ryczałtowe rozliczenie podatków i jakie są jego warunki.

ewidencja przychodu

Ryczałtowe rozliczenie podatków

Nawiązanie współpracy z prowadzonym przez nas biurem rachunkowym pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, a ponadto przekłada się na płynne funkcjonowanie podmiotu. Naszym klientom doradzamy między innymi w kwestiach prowadzenia ewidencji przychodu, która obok księgi przychodów i rozchodów (KPiR) oraz karty podatkowej jest jedną z form prowadzenia małej księgowości. Księgowość uproszczona stanowi mniej skomplikowany od księgowości pełnej system ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dotyczących danej firmy.

Ewidencja przychodów jest wymagana w sytuacji korzystania z ryczałtowego rozliczenia podatków. Ewidencja przychodów na ryczałcie stanowi popularną formę rozliczania się z urzędem skarbowym, a do jej prowadzenia zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy podczas składania wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1) zadeklarowali chęć korzystania z opodatkowania na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz osoby prywatne, które opodatkowały ryczałtem najem prywatny. Rozliczanie ryczałtowe jest najbardziej opłacalne w przypadkach działalności, które mają zerowe lub minimalne koszty działalności. Przed podjęciem decyzji o takiej formie rozliczania dochodów z Urzędem Skarbowym należy skalkulować opłacalność. Jednak część podatników nie może stosować ryczałtu jako formy opodatkowania, w tym ze względu na limit przychodów. Wskazaną kwestię reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ponadto ryczałt nie zwalnia z płacenia VAT-u, w tym przypadku obowiązują te same zasady zwolnienia lub obowiązku zapłaty.

Ewidencję przychodów należy prowadzić w sposób rzetelny i niewadliwy, tzn. zgodnie z przepisami określonymi w wyżej wymienionej ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto zapisy dokonywane w ewidencji muszą być zgodne ze stanem rzeczywistym. Ewidencję przychodów można prowadzić ręcznie lub elektronicznie przy wykorzystaniu specjalnych programów z zaawansowanym układem tabelarycznym. Podmioty, które prowadzą ewidencję przychodów jedynie w formie papierowej, nie podlegają obowiązkowi generowania oraz dostarczania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Ewidencji Przychodów (JPK_EW) na żądanie urzędu.

Zapisów należy dokonywać chronologicznie, najpóźniej do dwudziestego dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku korzystania z usług biura rachunkowego w zakresie prowadzenia ewidencji przychodu konieczne jest poinformowanie o tym urzędu skarbowego w ciągu siedmiu dni od momentu zawarcia umowy – urząd skarbowy musi znać miejsce przechowywania ewidencji.