Prowadzenie ksiąg rachunkowych Wrocław

W ofercie naszego biura we Wrocławiu znajduje się usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych.Prowadzenie ksiąg rachunkowych nazywane jest także pełną księgowością przedsiębiorstwa. Wykonywane jest w celu dokonywania rozliczeń z Urzędem Skarbowym, umożliwia także kontrolę poprawnego funkcjonowania firmy. Jest obowiązkowe dla:

 • spółek jawnych i z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółek komandytowych,
 • spółek handlowych,
 • spółek cywilnych,
 • spółek partnerskich,
 • spółek aukcyjnych,
 • osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych osób fizycznych, jeśli nie przekroczyły progu przychodów,
 • jednostek organizacyjnych,
 • gmin, powiatów i województw.

Nasze biuro rachunkowe we Wrocławiu świadczy usługi z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zajmujemy się reprezentowaniem klientów przed Urzędem Skarbowym i ZUS oraz archiwizujemy dokumenty w siedzibie naszej firmy. Prowadzenie pełnej księgowości obejmuje szereg rozliczeń, między innymi:

 • opracowanie planów kont,
 • monitoring zobowiązań i należności – zestawienia obrotów i sald,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • tworzenie polityki rachunkowości,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych oraz rejestru zakupu i sprzedaży.

Jak długo przechowywać księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe mogą być przechowywane na nośnikach danych lub w formie tradycyjnych wydruków w sposób uniemożliwiający niedozwolone zmiany lub ich zniszczenie. Termin przechowywania dokumentacji rachunkowej reguluje ordynacja podatkowa. Księgi rachunkowe należy przechowywać przynajmniej przez 5 lat od roku następującego po roku obrotowym. Żadna ustawa nie wyznacza, co należy zrobić z dokumentami po upływie terminu przechowywania – dlatego, jeśli decyzją kierownika jednostki mają ulec zniszczeniu, warto likwidację udokumentować stosownym protokołem z podpisem osób odpowiedzialnych za ich niszczenie.

Jakie są podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Realizując nasze usługi rachunkowe, kierujemy się kilkoma zasadami, które mają na celu zapewnienie klientowi rzetelności i przejrzystości w zakresie informacji finansowych przedsiębiorstwa. Prowadzimy księgi rachunkowe, stosując się do obowiązujących przepisów prawa oraz standardów rachunkowości. W Polsce podstawowym aktem prawnym regulującym tę dziedzinę jest ustawa o rachunkowości, która określa m.in. zasady ewidencji operacji gospodarczych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw.

Kolejną ważną zasadą jest konsekwencja w stosowaniu przyjętych metod i procedur księgowych. Oznacza to, że stosujemy te same metody wyceny, klasyfikacji czy amortyzacji majątku w kolejnych okresach sprawozdawczych. W przypadku zmiany tych metod, odpowiednio je dokumentujemy i uzasadniamy. Informacje finansowe prezentujemy w sposób jasny, zrozumiały oraz wolny od błędów. Prowadząc księgowość przedsiębiorstwa, kierujemy się zasadą ostrożności. Oznacza to, że w przypadku wątpliwości co do wartości majątku czy zobowiązań przyjmujemy te wartości, które są mniej korzystne dla firmy. Dzięki temu unikamy zawyżania wyników finansowych i potencjalnych problemów związanych z niewłaściwą oceną sytuacji finansowej firmy.

Księgi rachunkowe a kontrola kosztów

Prowadzenie ksiąg rachunkowych ma bezpośredni wpływ na kontrolę kosztów w przedsiębiorstwie. Dzięki właściwej ewidencji operacji gospodarczych oraz systematycznemu monitorowaniu przepływów finansowych, firma może szybko zidentyfikować obszary generujące nadmierne koszty oraz wprowadzić odpowiednie działania naprawcze. Pełna księgowość pozwala również na analizę struktury kosztów, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania finansami. Wiedza na temat udziału poszczególnych kategorii kosztów w ogólnej strukturze umożliwia lepsze zrozumienie procesów zachodzących w firmie oraz identyfikację potencjalnych oszczędności.

Warto również podkreślić, że prowadzenie ksiąg rachunkowych daje szansę porównywania wyników finansowych z innymi przedsiębiorstwami działającymi w tej samej branży. Dzięki temu można ocenić efektywność własnego biznesu oraz zidentyfikować obszary wymagające poprawy.