Kto przeprowadza badania sprawozdań finansowych i jak się do tego przygotować?

Sprawozdania finansowe to dokument, który zawiera w pewien ściśle określony sposób uporządkowane zestawienie liczbowe i uzupełniające informacje, które summa summarum przedstawiają kondycję finansową przedsiębiorstwa. Kto zajmuje się ich przygotowaniem?

Do czego wykorzystywane jest sprawozdanie finansowe?

Obowiązek sporządzania sprawozdania może dotyczyć zarówno spółki kapitałowej i osobowej, jak i osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Jest to obowiązek członków zarządu spółek kapitałowych, ale też wspólników prowadzących sprawy spółki w spółce cywilnej, jawnej  i partnerskiej. To także należy do prac niezbędnych do wykonania komplementariuszy prowadzących sprawy spółki w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej, likwidatorów, syndyków lub zarządców w postępowaniu upadłościowym, członków organów zarządzających innych jednostek, do których zastosowane mają przepisy ustawy o rachunkowości. Dokument ten pełni cel kontrolny, oceniający oraz informacyjny. Dobrze wykonane sprawozdanie finansowe pozwoli określić skalę osiągniętych dokonań, poziomu osiągniętego zysku względem zakładanego, w kreślonym czasie. Ocena ta odbywa się przy pomocy bilansu, rachunku zysku i strat, a także informacji dodatkowych obejmujących wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje dodatkowe i objaśnienia.

sprawozdania finansowe

Kto przeprowadza badanie sprawozdań finansowych?

Badanie sprawozdania finansowego może przeprowadzić jedynie biegły rewident z tym zastrzeżeniem, że nie może być on konkretnie wskazany przez kierownika jednostki. Ważne jest też to, że rewident nie tylko powinien być wpisany do rejestru biegłych, ale przede wszystkim być rzetelnym i bezstronnym. Dlatego niedopuszczalne jest, aby był on powiązany z kontrolowaną jednostką, czy to finansowo, zawodowo, czy też osobiści. Z dokumentu tego korzystać będą zarówno inwestorzy, jak i kredytobiorcy, czy organizacje reprezentujący interesy danej firmy.