Jak prawidłowo sporządzić świadectwo pracy?

Świadectwo pracy jest bardzo ważnym dokumentem, który wydawany jest przez pracodawcę. Taki dokument wręczany jest pracownikowi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy.

Kiedy wystawiane jest świadectwo pracy?

Świadectwo pracy, zgodnie z tym, co stanowi prawo, musi być wystawiane i wydane pracownikowi w dniu ustania stosunku pracy. Jest to ostatni dzień, w którym pracownik zachowuje status pracownika. W przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, świadectwo pracy wydawane jest w ostatnim dniu wypowiedzenia. Jeśli umowa zostaje rozwiązana bez wypowiedzenia, to jest to dzień złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Jeśli umowa o pracę była zawarta na określony czas, to świadectwo pracy musi być wydane w ostatnim dniu obowiązującej umowy. W przypadku wygaśnięcia umowy ostatnim dniem jest ten, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące wygaśnięcie umowy. Natomiast w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, dniem ostatnim jest data rozwiązania umowy.

kobieta stawia pieczęć na dokumencie

Co powinno znaleźć się w świadectwie pracy?

Świadectwo pracy musi być sporządzone zgodnie z przepisami. Kwestie związanie z treścią tego dokumentu uregulowane są w Kodeksie pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W innych aktach prawnych zawarte są dodatkowo regulacje szczegółowe dotyczące sposobu sporządzania świadectwa pracy. Ten dokument jest bardzo ważny i dlatego musi być prawidłowo sporządzony. Powinny znaleźć się w nim informacje dotyczące zatrudnienia pracownika. Przede wszystkim dotyczące uprawnień ze stosunku pracy, formy i rodzaju pracy, ilości wykorzystanych dni urlopu nie tylko wypoczynkowego, ale i bezpłatnego, macierzyńskiego czy wychowawczego. Muszą w nim znaleźć się także informacje mające wpływ na uprawnienia z ubezpieczeń społecznych. Nieprawidłowo sporządzone świadectwo pracy może ściągnąć na pracodawcę postępowanie sądowe. Wszelkie usługi księgowo-płacowe można zlecić firmie BBKL.